1 +
course participants
1 +
keynote participants
 • It truly changed me. It made me more confident and daring.
  Silvie Vale, Communications consultant

 • This has been the most important and useful learning experience in my 16 years of education.
  Course participant

 • I followed the process and we got a very innovative idea – It actually got patented.
  Anders Baek, Senior Mechanical Engineer

 • Within a week my brain was totally reconfigured.
  Course participant

 • I have learned to approach my professional field much differently and in a more playful way.
  Kamilla Rasmussen, Marketing consultant

 • I realised that, if I want, I can produce 200 ideas to solve a single problem.
  Fabrizio Negretti, Course participant

PHD CHRISTIAN BYRGE

“My passion and expertise is to help educators and managers across all domains to design serious, inspiring and playful training that develops creative thinking skills for all levels of education and for all types of organisations”

Curious Researcher

Christian Byrge achieved his PhD degree for his research on creativity. He has invented and published several books and toolkits on how to develop creative thinking skills. These have been taught to more than 100.000 professionals from USA, Europe, Asia, Africa and Australia. He has also played a leading role in the design of the worlds first digital gamified creativity training program.

Training Expert

Christian has been a leading training designer for several creativity modules, courses and programs in both foundational, youth and higher education as well as in executive and continuous education. This includes the development of a new bachelor program on Creativity & Business Innovation and a master level program on Creative Genius (probably the most ambitious creativity training program in the world).

Passionate Speaker

Christian regularly gives inspiring and energetic keynote speeches, teaches courses and does counselling on the enhancement of personal, team and organisational creativity. He typically presents subjects like how to teach creativity, how to perform deliberate practice of creativity, creativity training, assessment of creative potential as well as a variety of creative processes and techniques.

CREATIVITY COMPETENCE LEVEL

Want to enter the next level?

ILLUSTRATION SET 1
LEVEL ONE
1
LEVEL ONE
EVERYDAY CREATIVITY

CLEAR UNDERSTANDING OF THE VALUE OF CREATIVITY

PROCEDURES FOR CREATIVITY IN TEAM MEETINGS

focus on solving everyday tasks more creative

LEVEL TWO
2
LEVEL TWO
User-centric creativity

Advanced team creative process methods

Systematic evaluation of creative output

focus on Ideas that better meet user needS

LEVEL THREE
3
LEVEL THREE
Domain creativity

advanced individual creativity approaches

Interconnected individual and team creativity

Open and curious team culture

systematic evaluation of creative skills

focus on creating novel breakthrough solutions

LEVEL FOUR
4
LEVEL FOUR
SOCIETAL CREATIVITY

Creativity as a second nature

Procedures for implementing novel ideas

strong creative perseverance and persuasion

focus on setting new cross-industry standards

Contact
ORCID_logo.svg
Find my full list of publications on OrcId.org
linkedin-white-logo-png-14
Find my full CV on Linkedin.com

Creativity Toolkits & Works

From me to you

Depicting A Performative Research Agenda: The 4th Stage Of Business Model Research (free scientific paper)

This article provides a research program for the field of business models. It focusses specifically on 4th stage research, which is concerned with the performative notions of business models to which six conceptual avenues for further research are de- picted. I co-authored this paper with Christian Nielsen and colleagues.

Den Kreative Platform: Læring Uden Bedømmelse (free paper)

Evalueringens dilemma er stadig det samme, som da Donald Schön i 1987 konfronterede problemet og ind- ledte det arbejde, der, i nogenlunde lige linje, i dag har ført til Otto Scharmers ”U-Teori” (Theory-U). Schöns løs- ning var den refleksive praktiker og Scharmers løsning er det skabende nærvær. Ved at forholde sig kritisk til refleksioner over tidligere erfaringer undgår praktikeren at lave den samme fejl to gange, og han kan fokusere på de positive elementer. På den anden side vil en eva- luering altid principielt skabe afstand mellem relevant (generel) viden og den unikke situation, denne viden skal anvendes i. Evalueringen vil aldrig kunne erstatte den erfarne og nærværende praktikers uhæmmede anven- delse af situationsspecifik viden i den unikke situation, han indgår i. Hvorfor? Fordi den viden, der er indeholdt i en evaluering, altid vil være mere generel – og dermed begrænset – i forhold til den uhæmmede anvendelse af viden, som trækker på al den viden, individet eller gruppen råder over. Lige som Theory-U er Den Kreative Platform baseret på den præmis, at problemer skal løses gennem et skabende nærvær i stedet for gennem en refleksiv proces. Der er tale om to forskellige paradigmer, hvor det refleksive repræsenterer en bevægelse af viden væk fra situationen (nuet), og det skabende nærvær re- præsenterer en bevægelse af viden ind i nuet. Men når refleksion traditionelt opfattes som den væsentligste bestanddel i evalueringen, hvordan kan man så tale om evaluering i et skabende nærvær, hvor refleksionen pr. definition er fraværende? Det vil denne artikel give et bud på. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen og Rune Osmundsen.

Den Kreative Platform (free book)

Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne kan anvende deres viden og erfaring uhæmmet. At anvendelsen af viden og erfaring er uhæmmet betyder at den foregår uden at være under- lagt de normale bindinger af faglig, social og kulturel karakter. Den Kreative Platform er derfor velegnet, hvis man ønsker at udnytte det fulde videns potentiale hos et team, der skal finde nye veje til løs- ningen af en problemstilling. Videnspotentialet er størst i tværfaglige og interkulturelt sammensatte grupper. Sammenlignet med homo- gent sammensatte teams er det her vi finder den største diversitet i tankesæt og kompetencer – og dermed det største potentiale for udvikling og nytænkning, men vi finder også de største barrierer i form af bindinger og konflikter. Den Kreative Platform er en meta- for for et fristed, hvor den nødvendige åbenhed og engagementet tilvejebringes gennem anvendelsen af det vi har valgt at kalde Den Kreative Platforms pædagogik. Den erstatter ikke de pædagogiske metoder, der anvendes i forvejen, men den tilføjer et engagement og en åbenhed til arbejdet, som gør det muligt at tænke på tværs af de eksisterende mønstre. Denne bog henvender sig først og fremmest til dig, der arbejder med at få teams til at tænke nyt i deres problemløsning. Det kan være i forbindelse med produktudvikling, organisationsudvikling eller i en undervisningssituation. Det kan være som chef, facilitator, vejleder eller underviser. En af bogens pointer er, at det skabende team kom- mer til live i det miljø vi kalder Den Kreative Platform. Det er et miljø, der skabes gennem anvendelsen af en række regler og metoder vi under ét kalder Den Kreative Platforms pædagogik. I denne bog gennemgår vi idegrundlag, indhold og anvendelse af denne pædagogik. En anden af bogens pointer er, at hvor pædagogik som regel handler om tilegnelse af viden, fokuserer Den Kreative Platforms pædagogik på anvendelse af viden. I forbindelse med nytænkende problemløs- ning er parolen derfor at sammensætte et team med så stor diver- sitet og viden som muligt. På Den Kreative Platform vil denne viden kunne bringes i anvendelse uden de barrierer et sådan team normalt ville møde. En tredje pointe er at nytænkning indebærer at tænke horisontalt, ogderved undgå den traditionelle vertikale tænkning. Indenfor de fleste professioner skoles vi til at tænke vertikalt. Det vil sige inden for faget eller kulturen. Det er den tænkning, der normalt forbindes med logik og struktur samt hvor vi tænker fremad i lige linie med hvor vi kom fra. At noget er horisontalt betyder i modsætning hertil at det krydser flere fag og kulturer uden nogen direkte logik og struktur. Jeg co-authored denne bog med Søren Hansen.

Uhæmmet anvendelse af viden og erfaring gennem horisontal tænkning på Den Kreative Platform (free paper)

At have adgang til og at kunne anvende viden og erfaring uhæmmet, er en af de væsentligste kompetencer i et videnssamfund, hvor behovet for udvikling og kreativitet bliver stadig mere udtalt. Vores anvendelse af viden og erfaring er typisk begrænset af fagenes etablerede traditioner og tankemønstre. Hvis vi arbejder i en gruppe kan de være yderlig begrænset af sociale relationer og kulturelle værdier. En understregning af problematikken er, at selv pædagogikken har tilpasset sig fagene gennem fagdidaktikken. I denne artikel beskrives en pædagogik, der har uhæmmet anvendelse af viden og erfaring som mål. Det er nytænkningens, tværfaglighedens og kreativitetens pædagogik. Det er en 3D pædagogik, der som virkemiddel anvender såvel sprog, krop og indstilling til at fjerne tidens indflydelse på anvendelsen af viden og erfaring. Derved opnår den at deltagernes samlede viden og erfaring står til rådighed, uden de sædvanlige faglige, sociale og kulturelle bindinger. Det bliver så muligt at søge- og anvende viden og erfaring horisontalt – fra et område til et andet. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

Tværfaglighed på Den Kreative Platform (free paper)

At kunne anvende sin viden uden at være hæmmet af faglig, social eller kulturel mønstertænk- ning, er en væsentlig kompetence i et vidensamfund, hvor behovet for tværfaglig udvikling og kreativitet bliver stadig mere efterspurgt. I traditionelt arbejde vil indføring af tværfaglighed ofte bidrage i form af en negativ synergi-effekt. I denne artikel beskrives en pædagogik, der som mål har uhæmmet anvendelse af viden. Det er en pædagogik for tværfaglighed, hvor nytænkning og kreativitet er centrale elementer. Det er en 3D pædagogik, der som virkemiddel anvender såvel sprog, krop og indstilling til at skabe Den Kreative Platform. Den Kreative Platform er metafor for et læringsmiljø uden de faglige, sociale og kulturelle bindinger, der tit opstår i et tværfagligt samarbejde. Den Kreative Platform har været anvendt i camps, kurser, workshops og konkrete udviklingsforløb indenfor kreativitet og entrepreneurship på en række uddannelsesinstitutioner og i virksomheder. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

WOFIE – Fire dages workshop for 450 studerende i entreprenørskab (free paper)

Workshop for Innovation and Entrepreneurship (WOFIE) var en kæmpe workshop, hvor 450 studerende ved Aalborg Universitet gennem fire dage blev undervist i entreprenørskab, innovation og kreativitet på tværs af fakulteter, institutter og studienævn. WOFIE blev gennemført samtidigt ni steder på Aalborg universitet i Aalborg, Esbjerg og Ballerup. WOFIE var en succes, fordi det kunne lade sig gøre at tænke, planlægge og gennemføre en så omfattende workshop – og fordi både lærere og studerende fik en tværfaglig og intens erfaring med en helt ny måde at tænke undervisning på. Denne artikel er også en historie om, hvordan didaktik baseret på parallel tænkning kan anvendes som krumtap i en workshop gennemført af 30 lærere, som for de flestes vedkommende aldrig har undervist i entreprenørskab før. Parallel tænkning kendes fra kreativitetsverdenen, og en vigtig pointe i denne artikel er, at kreativitet er et centralt element i entreprenørskabsundervisning. WOFIE blev en succes for de deltagende lærere og studerende, og der var en overvejende tilfredshed med at have deltaget. Jeg co-authored denne artikel med Søren Hansen.

SIGN UP FOR FREE

FOR MORE TOOLS AND WORKS ON CREATIVITY

Please join the mission to help world citizens regain their creative confidence and advance their creative skills. So that they can achieve a more meaningful life, become more inventive in their work and so that they can push forward humanity and solve the problems created and faced by the human race.