Den Kreative Platform (free book)

Den Kreative Platform er en metafor for et sted, hvor deltagerne kan anvende deres viden og erfaring uhæmmet. At anvendelsen af viden og erfaring er uhæmmet betyder at den foregår uden at være under- lagt de normale bindinger af faglig, social og kulturel karakter. Den Kreative Platform er derfor velegnet, hvis man ønsker at udnytte det fulde videns potentiale hos et team, der skal finde nye veje til løs- ningen af en problemstilling. Videnspotentialet er størst i tværfaglige og interkulturelt sammensatte grupper. Sammenlignet med homo- gent sammensatte teams er det her vi finder den største diversitet i tankesæt og kompetencer – og dermed det største potentiale for udvikling og nytænkning, men vi finder også de største barrierer i form af bindinger og konflikter. Den Kreative Platform er en meta- for for et fristed, hvor den nødvendige åbenhed og engagementet tilvejebringes gennem anvendelsen af det vi har valgt at kalde Den Kreative Platforms pædagogik. Den erstatter ikke de pædagogiske metoder, der anvendes i forvejen, men den tilføjer et engagement og en åbenhed til arbejdet, som gør det muligt at tænke på tværs af de eksisterende mønstre. Denne bog henvender sig først og fremmest til dig, der arbejder med at få teams til at tænke nyt i deres problemløsning. Det kan være i forbindelse med produktudvikling, organisationsudvikling eller i en undervisningssituation. Det kan være som chef, facilitator, vejleder eller underviser. En af bogens pointer er, at det skabende team kom- mer til live i det miljø vi kalder Den Kreative Platform. Det er et miljø, der skabes gennem anvendelsen af en række regler og metoder vi under ét kalder Den Kreative Platforms pædagogik. I denne bog gennemgår vi idegrundlag, indhold og anvendelse af denne pædagogik. En anden af bogens pointer er, at hvor pædagogik som regel handler om tilegnelse af viden, fokuserer Den Kreative Platforms pædagogik på anvendelse af viden. I forbindelse med nytænkende problemløs- ning er parolen derfor at sammensætte et team med så stor diver- sitet og viden som muligt. På Den Kreative Platform vil denne viden kunne bringes i anvendelse uden de barrierer et sådan team normalt ville møde. En tredje pointe er at nytænkning indebærer at tænke horisontalt, ogderved undgå den traditionelle vertikale tænkning. Indenfor de fleste professioner skoles vi til at tænke vertikalt. Det vil sige inden for faget eller kulturen. Det er den tænkning, der normalt forbindes med logik og struktur samt hvor vi tænker fremad i lige linie med hvor vi kom fra. At noget er horisontalt betyder i modsætning hertil at det krydser flere fag og kulturer uden nogen direkte logik og struktur. Jeg co-authored denne bog med Søren Hansen.